AGB

1. toepassingsgebied

1.1 De volgende Algemene Algemene voorwaarden (hierna “T&C”) van Eruon Trade UG (haftungsbeschränkt) (hierna te noemen “Verkoper”), is van toepassing op alle Overeenkomsten tot levering van goederen die een consument of ondernemer (hierna te noemen de “Klant”) met de Verkoper met betrekking tot de de goederen getoond in zijn online winkel.

1.2 Een consument in de zin van deze AV is Iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend noch hun commerciële noch hun zelfstandige beroepsactiviteit kan worden toegeschreven.

1.3 Een ondernemer in de zin van deze AV is een natuurlijke of rechtspersoon of een juridische entiteit met handelingsbekwaamheid De maatschap die bij het sluiten van een rechtshandeling in de uitoefening van haar commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

1.4 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ondernemers. De AV zijn ook van toepassing op toekomstige zakenrelaties zonder dat wij daar opnieuw naar hoeven te verwijzen. zou er op moeten wijzen. Indien de ondernemer gebruik maakt van tegenstrijdige of aanvullende Algemene Handelsvoorwaarden, wordt de geldigheid daarvan betwist; zij worden slechts deel van de overeenkomst indien de verkoper daarmee uitdrukkelijk instemt. heeft ermee ingestemd.

2. contractsluitende partij, sluiting van het contract

2.1. Het koopcontract wordt gesloten met de verkoper.

2.1De producten aangeboden in de online winkel van de Verkoper productbeschrijvingen hierin opgenomen vormen geen bindend aanbod van de zijde van van de verkoper, maar dienen voor de indiening van een bindend bod. door de klant.

2.2De klant kan het aanbod aanvaarden via de in het online bestelformulier geïntegreerd in de online winkel van de verkoper. In het proces voert de klant de geselecteerde goederen in de virtuele winkelwagen en het elektronische bestelproces heeft doorlopen, door Klik op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten. Bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot de goederen die zich in het winkelmandje bevinden vanaf.

2.3De Verkoper kan het aanbod van de klanten binnen vijf dagen,

  • door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) toe te zenden, in welk geval de ontvangst van de orderbevestiging door de klant bepalend is, of
  • door de bestelde goederen aan de klant te leveren, waarbij de inontvangstneming van de goederen door de klant bepalend is

Als verschillende van de voornoemde alternatieven, wordt de overeenkomst op dat moment gesloten, waarin een van de voornoemde alternatieven het eerst voorkomt. De termijn voor De aanvaarding van het aanbod vangt aan op de dag nadat het aanbod door de en eindigt bij het verstrijken van de vijfde dag na het einde van de Verzending van het aanbod volgt. Als de verkoper het aanbod van de klant accepteert Indien de aanbieder het aanbod niet binnen de bovengenoemde termijn aanvaardt, wordt dit als een verwerping van het aanbod beschouwd. met als gevolg dat de klant niet langer gebonden is door zijn intentieverklaring.

2.4Indien de betalingsmethode “PayPal Express” wordt geselecteerd, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna: “PayPal”), met inachtneming van de Gebruiksvoorwaarden van PayPal, die kunnen worden geraadpleegd op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of – als de klant geen PayPal-rekening heeft – onder de voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-rekening, die kunnen worden geraadpleegd op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Als de klant tijdens het online bestelproces “PayPal Express” als betalingsmethode kiest, geeft hij ook een betalingsopdracht aan PayPal door op de knop te klikken waarmee het bestelproces wordt afgesloten. In dat geval verklaart de verkoper het aanbod van de klant reeds te aanvaarden op het moment dat de klant het betalingsproces in gang zet door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.5Bij indiening van een aanbod via de online bestelformulier van de verkoper, zal de tekst van het contract na de door de verkoper opgeslagen en ter beschikking van de klant gesteld na verzending van de van zijn bestelling in tekstvorm (b.v. e-mail, fax of brief). Een verder reikende De verkoper stelt de tekst van het contract niet ter beschikking. Provided de klant heeft een gebruikersaccount aangemaakt in de online winkel van de verkoper heeft ingesteld, zullen de bestelgegevens worden gepubliceerd op de website van de gearchiveerd en toegankelijk voor de klant via zijn met een wachtwoord beveiligde gebruikersaccount. gratis door het verstrekken van de overeenkomstige logingegevens.

2.6Vóór de bindende indiening van de Bestelling via het online bestelformulier van de Verkoper, kan de Klant mogelijke invoerfouten door de informatie op het scherm zorgvuldig te lezen informatie gepresenteerd. Een doeltreffend technisch middel om Voor een betere herkenning van invoerfouten kan de vergrotingsfunctie van de browser, met behulp waarvan de weergave op het scherm kan worden vergroot. wil. De klant kan zijn gegevens binnen het kader van de elektronische bestelproces zo lang mogelijk met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties. De gebruiker moet de bestelling corrigeren totdat hij of zij op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt voltooid.

2.7Voor de sluiting van de overeenkomst is alleen de Duitse taal beschikbaar.

2.8De orderverwerking en Contact wordt meestal gelegd via e-mail en geautomatiseerde De orderverwerking vindt plaats. De klant moet ervoor zorgen dat de door hem gebruikte materialen voor de Het e-mailadres dat in de orderverwerking is opgegeven is correct, zodat onder de door de verkoper verzonden e-mails kunnen op dit adres worden ontvangen. De klant moet er met name voor zorgen dat SPAM-filters worden gebruikt, dat alle orders die door de verkoper of door degenen die door de verkoper met de orderverwerking zijn belast aan derden verzonden e-mails kunnen worden afgeleverd.

3. herroepingsrecht

3.1Consumenten hebben in het algemeen recht op een Herroepingsrecht.

3.2Meer gedetailleerde informatie over de Het herroepingsrecht is vastgelegd in de annuleringsvoorwaarden van de verkoper.

4. prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1Voor zover de Tenzij anders vermeld in de beschrijving van het product door de verkoper, is het product een De aangegeven prijzen zijn totaalprijzen waarin de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde is begrepen. bevatten. Alle extra leverings- en verzendkosten die eventueel worden gemaakt, zullen afzonderlijk vermeld in de respectieve productbeschrijving.

4.2Voor leveringen naar landen buiten van de Europese Unie kunnen in individuele gevallen extra kosten meebrengen, die de De Verkoper is niet verantwoordelijk voor en zijn ten laste van de Klant. Deze omvatten bijvoorbeeld kosten voor het overmaken van geld door kredietinstellingen (bijv. overdrachtskosten, wisselkoerskosten) of invoerrechten of -belastingen. Belastingen (b.v. douanerechten). Dergelijke kosten kunnen worden gemaakt in verband met de overmaking van geld ook van toepassing indien de levering niet geschiedt aan een land buiten het Europese Unie, maar de klant doet de betaling vanuit een land buiten de van de Europese Unie.

4.3De betalingswijze(n) zal (zullen) zijn aan de klant meegedeeld in de online winkel van de verkoper.

4.4Is betaling vooraf per bankoverschrijving overeengekomen, is de betaling onmiddellijk na de sluiting van het contract verschuldigd, op voorwaarde dat de partijen geen latere vervaldatum zijn overeengekomen.

4.5Indien de betaling wordt verricht via een door PayPal aangeboden betalingsmethode, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna: “PayPal”), met inachtneming van de Gebruiksvoorwaarden van PayPal, die kunnen worden geraadpleegd op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of – als de klant geen PayPal-rekening heeft – onder de voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-rekening, die kunnen worden geraadpleegd op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

5. leverings- en verzendingsvoorwaarden

5.1Naast de gespecificeerde Productprijzen zijn onderhevig aan extra verzendkosten. Meer details over het bedrag van de U kunt de verzendkosten vinden in de aanbiedingen.

5.2De levering van goederen geschiedt op de verzendingsroute naar het door de klant opgegeven leveringsadres, tenzij anders vermeld. anders overeengekomen.

5.3 Bij de afwikkeling van de Transactie zal de het leveringsadres vermeld in de orderverwerking van de Verkoper gezaghebbend. In afwijking hiervan, als de PayPal-betalingsmethode is geselecteerd, zal de betaling Het leveringsadres van de klant dat bij PayPal bekend is op het ogenblik van de betaling gezaghebbend.

5.4Indien de vervoersonderneming de teruggestuurd naar de verkoper, omdat levering aan de klant niet mogelijk was. mogelijk was, draagt de klant de kosten voor de niet-geslaagde verzending. Dit geldt niet, indien de klant de omstandigheid die tot de onmogelijkheid van levering heeft geleid, niet heeft toegelicht. niet verantwoordelijk is of, indien hij tijdelijk verhinderd is de aangeboden prestatie werd verhinderd, tenzij de verkoper hem de prestatie een redelijke tijd van tevoren. Bovendien geldt dit in de Met betrekking tot de kosten voor verzending naar de klant, niet indien de klant daadwerkelijk gebruik maakt van zijn herroepingsrecht. Het volgende is van toepassing op de retourkosten in geval van effectieve Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant onder de voorwaarden zoals vermeld in de herroepingsinstructie van de De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een dergelijke bepaling.

5.5Zelf afhalen is om logistieke redenen niet toegestaan. redenen niet mogelijk.

6. eigendomsvoorbehoud

6.1 Indien de Verkoper een voorschot betaalt, behoudt hij het recht om de goederen te gebruiken totdat de verschuldigde koopprijs volledig is betaald. eigendom van de geleverde goederen.

6.2 Voor ondernemers geldt bovendien het volgende: De De verkoper blijft eigenaar van de goederen totdat zij volledig regeling van alle vorderingen die voortvloeien uit een lopende zakenrelatie. De De klant mag de gereserveerde goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening doorverkopen; De klant draagt alle vorderingen die uit deze doorverkoop voortvloeien aan ons over. ongeacht een combinatie of vermenging van de voorbehouden goederen met een nieuw artikel – ter hoogte van het factuurbedrag aan de verkoper vooraf, en de Verkoper aanvaardt deze overdracht. De klant blijft verplicht om de vorderingen, maar de verkoper kan ook zelf vorderingen innen. voor zover de klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt.

7 Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)

7.1Indien de gekochte zaak gebrekkig is, geldt het volgende, tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken.

7.2 Voor consumenten geldt het volgende: De klant dient Wij verzoeken u om geleverde goederen met duidelijke transportschade te melden bij de De koper is verplicht een klacht in te dienen bij de bezorger en de verkoper hiervan op de hoogte te brengen. Komt de klant zich hier niet aan houdt, heeft dit geen gevolgen voor zijn wettelijke of contractuele vorderingen wegens gebreken.

7.3 Voor ondernemers geldt het volgende: Het risico van de toevallige schade en toevallige verslechtering gaat over op de klant. zodra de verkoper de goederen heeft overhandigd aan de expediteur, de vervoerder of de anderszins aangewezen voor de uitvoering van de overbrenging. heeft. Voor handelaren geldt de in § 377 HGB (Duits Wetboek van Koophandel) geregelde inspectie- en onderzoeksplicht. Verplichting tot berisping. Indien de klant nalaat de daarin geregelde kennisgeving te doen, worden de goederen geacht zoals goedgekeurd, tenzij het een defect betreft dat ontdekt werd tijdens de onderzoek was niet waarneembaar. Dit is niet van toepassing indien de verkoper een op bedrieglijke wijze een gebrek heeft verzwegen.

8. inwisseling van promotionele waardebonnen

8.1Door de Verkoper uitgegeven bonnen in de In het kader van promoties met een bepaalde geldigheidsduur gratis worden uitgegeven en die niet door de klant kunnen worden gekocht (hierna “promotionele vouchers”), kunnen alleen worden gekocht in de online shop van de Verkoper en kan alleen worden ingewisseld tijdens de aangegeven periode.

8.2Promotiebonnen kunnen alleen worden gebruikt door consumenten kunnen worden afgelost.

8.3Individuele producten kunnen worden uitgesloten van de bonnencampagne mag worden uitgesloten, op voorwaarde dat een overeenkomstige beperking voortvloeit uit de inhoud van de promotionele waardebon.

8.4Actiebonnen kunnen alleen worden gebruikt vóór kunnen aan het eind van het bestelproces worden ingewisseld. Een latere verrekening is niet mogelijk.

8.5Wanneer u een bestelling plaatst, kunt u ook kunnen verschillende actiebonnen worden verzilverd.

8.6De waarde van de goederen moet ten minste bedragen bedrag van de promotiebon. Een eventueel resterend krediet zal worden afgetrokken van de Verkoper niet terugbetaald.

8.7Is de waarde van de promotiebon voldoende niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan de aankoopprijs het verschil een van de andere door de verkoper aangeboden betaalwijzen. worden gekozen.

8.8Het tegoed van een promotiebon wordt niet in geld uitbetaald en brengt ook geen rente op.

8.9De promotiebon zal niet worden terugbetaald als de klant de kortingsbon gebruikt om de prijs geheel of gedeeltelijk te betalen betaalde goederen retourneert in het kader van zijn wettelijk herroepingsrecht.

8.10De promotiebon is overdraagbaar. De verkoper kan, met bevrijdende werking, verkopen aan de respectieve houder, die de De voucher kan worden ingewisseld in de online winkel van de verkoper. Dit geldt niet indien de Verkoper kennis heeft of grovelijk nalatig onwetend is van het onverkiesbaarheid, handelingsonbekwaamheid of ontbreken van handelingsbevoegdheid. De respectieve eigenaar heeft het recht het bedrijf te vertegenwoordigen.

9 Toepasselijk recht

9.1 Voor alle rechtsbetrekkingen van de partijen worden beheerst door het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitsluiting van het Wetten betreffende de internationale koop van roerende goederen. Voor consumenten Deze rechtskeuze is slechts van toepassing voor zover de verleende bescherming niet door dwingend recht wordt beperkt. Bepalingen van het recht van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft residentie is ingetrokken.

10. alternatieve geschillenbeslechting

10.1De EU-Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting op het internet aan via de volgende link: https: //ec.europa.eu/consumers/odr

Dit platform fungeert als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit Online aankoop- of dienstencontracten waarbij een consument betrokken is is.

10.2De verkoper is verplicht deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten noch verplicht noch bereid.

11. slotbepalingen

11.1 Indien de klant een koopman is in de zin van het Duitse Wetboek van Koophandel, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds, is de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele betrekkingen tussen de verkoper en de klant de vestigingsplaats van de verkoper.

Annuleringsvoorwaarden & annuleringsformulier

Consumenten hebben een herroepingsrecht overeenkomstig de volgende bepalingen, waarbij een consument iedere natuurlijke persoon is die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die noch aan zijn handelsactiviteit, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit in hoofdzaak kunnen worden toegeschreven:

A. Annuleringsvoorwaarden

Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen te rekenen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons een brief sturen (bv. een opzeggingsbrief). H. Andrei Sergeev, ERUON Trade UG (haftungsbeschränkt), In der Loh 20, 40668 Meerbusch, Duitsland, e-mail: info@furniton.de) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post verstuurde brief of e-mail) van uw besluit om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Om de annuleringstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het annuleringsrecht vóór het einde van de annuleringstermijn verzendt.

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van dit contract in kennis stelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.

U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor het waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het testen van de kwaliteit, de kenmerken en de werking van de goederen.

Uitsluiting of voortijdig einde van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten betreffende de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn toegesneden.

B. Intrekkingsformulier

Indien u het contract wenst te annuleren, gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen.

Naar

z. H. Andrei Sergeev

ERUON Trade UG (beperkte aansprakelijkheid)

In de Loh 20

40668 Meerbusch

Duitsland
E-mail: info@furniton.de

Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende goederen (*)/de verrichting van de volgende dienst (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Besteld op (*) ____________ / ontvangen op (*) __________________

________________________________________________________
Naam van de consument(en)

________________________________________________________
Adres van de consument(en)

________________________________________________________
Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van kennisgeving op papier)

_________________________
Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.